Opšte odredbe i uslovi za korišćenje usluga privrednog društva SkyNeting d.o.o Niš

(1. oktobar 2021. godine)

Podaci o kompaniji

I OPŠTE ODREDBE

Ove opšte odredbe i uslovi za korišćenje usluga privrednog društva SkyNeting d.o.o Niš definišu uslove za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet domena kompanije SkyNeting doo (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na teritoriji Republike Srbije i uređuju se prava i obaveze:

● Skyneting doo Niš-Medijana (u daljem tekstu: SkyNeting) i

● Korisnika Web Hosting usluge (u daljem tekstu: Korisnik) u vezi sa zaključenjem ugovora o korišćenju usluge Web Hostinga i zakupa internet domena (U daljem tekstu: Ugovor),

a u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena nalaze se na adresi: https://www.skyhosting.rs, I sa istim je pre potpisivanja ovih opštih uslova SkyNeting upoznao Korisnika, koji potpisivanjem istih potvrđuje da je saglasan i da će se navedenog pridržavati

II ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA I IZRAZA

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

1. Web Hosting - skup servisa koje SkyNeting pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih

sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, izdavanje VPS i dedicated servera, SSL sertifikata, a u skladu sa izabranim paketom usluge.

2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu

3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije.

4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.

5. Ugovorni odnos je svaki pojedinačni odnos između Korisnika i SkyNetinga d.o.o kojim se Korisniku omogućava korišćenje usluge

6. Korisnik je svako fizičko ili pravno lice posetilac ili registrovani korisnik koji objavljuje sadržaj

7. Registrovani korisnik je fizičko ili pravno lice koje stupa u Ugovorni odnos sa SkyNeting d.o.o i koje je prihvatilo Opšte odredbe i uslove SkyNetinga

8. Treća lica su sva pravna ili fizička lica (država, organi, organizacije, druga privredne društva i sl.) koja nisu u ugovornom odnosu sa Korisnikom i SkyNetingom d.o.o

9. Korišćenje usluga je svaka radnju koju preduzima Korisnik na osnovu ugovornog odnosa sa SkyNeting-om

10. Nedozvoljeni sadržaj/radnja je svaki sadržaj ili radnja koju je preduzeo Korisnik, a koja je u suprotnosti sa odredbama ovih Opštih uslova, pojedinačnog Ugovora, pozitivnim zakonskim i drugim propisima, odnosno ona sadržaj ili radnja za koju SkyNeting proceni da je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, ukoliko postoji mogućnost ili opasnost od bilo kakve štete javnog interesa, interesa SkyNetinga d.o.o, ili trećih lica.

Pojam nedozvoljeni sadržaj ili radnja obuhvata, ali se ne ograničava na: kriminalne, ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili drugi ilegalan pornografski sadržaj, prevare, distribuciju ilegalnog pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, phishing, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,

– oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa,

– zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,

– falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,

– aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva,mining softvera za kriptovalute] ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,

– mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,

– prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,

– uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,

– bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa, mešanje sa, prekidanje, ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili na mreži, ili uslugama povezanim sa Servisom,

– imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,

– korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov,

– prodaja, ili prenos korisničkog profila na neki drugi način,

– korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,

– nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe, ili

– brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,

– korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili meta podataka pomoću SkyNetingovog imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole SkyNetinga,

– pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,

– prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole

– imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,

– korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Servisa, ili bezbednosti mreže.

Radi dobrog razumevanja termina, pod pojmom Spam se, u skladu sa odredbama ovih Uslova, smatra zloupotreba hosting naloga u svrhu slanja neželjenih masovnih poruka bez ikakvog kriterijuma ili sa širokim kriterijumima. Radi se o veoma osetljivom problemu za sve hosting SkyNetinge i internet u celini. Spam može biti namerni i nenamerni. U namerni Spam ubraja se komercijalni spam i forum/community spam. Namerni spam se kažnjava, nakon druge opomene Korisniku, automatskim blokiranjem svih servisa na kojima se izvršava. U nenamerni Spam spada spam za koji Korisnik deljenog (engl. Shared) web hosting naloga nije obavešten. Spam skripte su obično ubačene od strane trećih lica programirane da šalju na hiljade mejlova u kratkom vremenskom roku bez ikakvih kriterijuma praveći štetu serveru sa koga se šalje (opasnost od crne liste - blacklist, pad email servera, opterećenje) i serverima na koje se šalje. Hosting nalozi obično, nakon detekcije problema od strane SkyNetinga, budu privremeno suspendovani do pronalaska problematičnih skripti koje izvršavaju masovno slanje elektronske pošte. U navedenom slučaju, odmah nakon rešenja problema, hosting nalog je ponovo aktivan. Nenamerni spam na VPS serveru se smatra za namerni i dovodi do suspenzije servera. Ukoliko se ispostavi da je Korisnik namenski iznajmio VPS ili Dedicated server u cilju spamovanja, SkyNeting zadržava pravo otkazivanja usluge bez mogućnosti reklamacije, u skladu sa ovim Uslovima.

11. Mera sigurnosti je svaka mera koju SkyNeting d.o.o preduzima radi sprečavanja nedozvoljene radnje/sadržaja Korisnika, uključujući, ali se ne ograničavajući na gašenje naloga, sprečavanje distribuiranja sadržaja, trajnog onemogućavanja korišćenja usluge

III OPIS USLUGE

Servis je namenjen pružanju usluga profesionalnog skladištenja Internet sajtova (engl. hosting, u daljem tekstu: hosting), registraciji domena i usluga menadžmenta u oblasti informacionih tehnologija.

Usluge informacionog društva koje pruža SkyNeting d.o.o su:

– Hosting sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web hosting)

– VPS (Virtual Private Server) na serverima opremljenim diskovima bez pokretnih delova (engl. Solid State Drive, skr. SSD)

– Hosting sa isključivim korišćenjem servera (engl. Dedicated hosting)

– Registracija Internet domena

– Izdavanje SSL sertifikata

– Projektovanje, implementacija, održavanje i integracija različitih rešenja u informacionim tehnologijama

• Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik i formu sadržaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo Korisnik koji je podatak uneo.

•Svako korišćenje Servisa, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža SkyNeting, i kršenjem Uslova korišćenja.

•Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje pristupne podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti SkyNeting ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka. U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke, Korisnik snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo. U slučaju da SkyNeting zatraži od Korisnika lozinku u ograničenim slučajevima pružanja korisničke podrške, Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.

•SkyNeting će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

- ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,

- nadležnom organu, dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, SkyNeting nije dužan da pregleda podatke koje je uskladištio,

preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.

SkyNeting je po zakonu dužan da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da:

1) korišćenjem usluge Korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;

2) je Korisnik pružio nedopušteni podatak.

Ovo obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku obavezno da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.

SkyNeting je dužan da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

•SkyNeting prenosi elektronske poruke koje su mu predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

•SkyNeting zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

•Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

•Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva plaća cenu usluge. Cenu usluge korisnik može da plati plaćanjem SkyNetingu i putem platne kartice.

•SkyNeting svakom Korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge koje nisu definisane ovim Uslovima korišćenja, a o čemu se zaključuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

IV CENE I PRETPLATA

Cene usluga koje pruža SkyNeting, kao jedinstvene cene za određenu teritoriju, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a nalazi se na Internet adresi https://www.skyhosting.rs.

Prilikom plaćanja uplatom SkyNetingu, Korisnik plaća obračunati iznos SkyNetingu prema pred/računu odnosno pro/fakturi koju mu SkyNeting dostavlja.

Plaćanje platnim karticama

U ime Skyneting doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Skyneting doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

VI AKTIVACIJA USLUGE

Naručivanje web hosting usluga vrši se preko definisanih servisa na adresi https://www.skyhosting.rs uz prihvatanje Opštih uslova korišćenja usluga. Prihvatanjem Opštih uslova smatraće se da je Korisnik zasnovao pojedinačni ugovorni odnos i bez posebnog zaključenja ugovora.

Specifikacija poručenih web hosting usluga biće prikazana na predračunu/računu ovlašćenog distributera hosting usluga.

Plaćanje poručenih web hosting usluga vrši se u vidu avansne uplate po osnovu dostavljenog predračuna ovlašćenog distributera najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema predračuna. Ukoliko klijent želi da otkaže kreiranu porudžbinu neophodno je da dostavi obaveštenje o otkazivanju porudžbine najkasnije u roku od 48h od trenutka prijema potvrde o obradi porudžbine.

Po prijemu potvrde o realizaciji uplate po osnovu dostavljenog predračuna, SkyNeting je u obavezi da izvrši aktivaciju hosting naloga u roku od 48h. Izuzetak od prethodno navedenog predstavljaju slučajevi propagiranja DNS parametara domena u periodu nakon registracije domena.

Ovlašćeni distributer hosting usluga u obavezi je da klijentu izda fakturu račun za naplaćeni iznos po osnovu zakupa hosting usluga.

SkyNeting zadržava pravo da jednostrano raskine ugovorni odnos i pre isteka perioda na kome su zakupljene usluge u slučaju kršenja odredbi ovih uslova od strane korisnika bez obaveze poštovanja otkaznog roka. U ovom slučaju, SkyNeting se oslobađa svake odgovornosti, uključujući u obavezu bilo kakvog obeštećenja Korisnika.

Korisnik je obavezan da, u slučaju prevremenog raskida ugovornog odnosa, 30 dana unapred obavesti SkyNeting o nameravanom otkazu. U ovom slučaju Korisnik je u obavezi da izmiri sve novčane i ne novčane obaveze prema SkyNeting.

Nadoknadu za korišćenje Servisa koju Korisnik isplaćuje prema Cenovniku SkyNetinga za vremenski period za koji želi da bude registrovan na Servisu kao registrovani korisnik, najkasnije do dana koji je naznačen kao rok za plaćanje. Ukoliko Korisnik propusti da u roku isplati ugovorenu nadoknadu, SkyNeting neće tom Korisniku pružiti mogućnost korišćenja Servisa do momenta izmirenja obaveze.

SkyNeting ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Servisa onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je SkyNeting posvećen, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze, ili ih ne izmiruju, ili postoji diskreciona ocena SkyNetinga da neće moći da ih izmiri.

VII PRODUŽENJE USLUGA

Zakupljenom hosting nalog ili registraciji domena automatski se kreira profaktura za obnovu u narednom pretplatnom periodu ukoliko korisnik nije otkazao pretplatu prema cenovniku koji je u trenutku produženja na snazi.

SkyNeting ima pravo da najkasnije u roku od 20 dana pre isteka aktivnog hosting naloga obavesti korisnika o isteku hosting perioda i zakupljenih hosting usluga.

VIII REGISTRACIJA DOMENA

Internet domeni se registruju na ime korisnika usluga na period koji je naveden u registracionoj prijavi, prema važećem cenovniku i nakon prijema potvrde o realizaciji uplate u skladu sa prosleđenim instrukcijama. SkyNeting doo zadržava pravo izmene WHOIS podataka ukoliko je isto neophodno za tehničke izmene nad internet domenom.

U cilju registrovanja domena za svoje Korisnike SkyNeting doo će prikupljene podatke proslediti Registru Nacionalnog Internet Domena Srbije (RNIDS) i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), u skladu sa pravilima o registraciji nacionalnih I internacionalnih domena.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SkyNeting doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Da bi SkyNeting doo uspešno obradio zahtev Korisnika za aktivaciju usluge potrebno je da Korisnik unese tačne podatke:
- ako je Korisnik fizičko lice: ime i prezime, prebivalište, broj telefona, email adresa, JMBG ili broj pasoša za strana lica
- ako je Korisnik pravno lice ili preduzetnik: poslovno ime, sedište, matični broj, PIB, broj telefona, email adresa, ime i prezime kontakt osobe (odgovarajući podaci za strana pravna lica)

SkyNeting doo zadržava pravo definisanja administrativnog, tehničkog i kontakta za plaćanje ukoliko smatra da je potrebno u cilju normalnog funkcionisanja domena.

SkyNeting doo zadržava pravo javnog objavljivanja podataka na WHOIS servisima ukoliko korisnik nije zahtevao aktivaciju usluge o zaštiti podataka o vlasniku domena.

SkyNeting doo neće biti odgovoran za produženje registracije domena ukoliko korisnik blagovremeno nije realizovao uplatu u skladu sa prosleđenim predračunom za produženje usluga web hostinga ili domena.

SkyNeting doo neće biti odgovoran za štetu prouzrokovanu tehničkim problemima u funkcionisanju internet domena u bilo kom smislu.

SkyNeting doo zadržava pravo upisa sopstvenih administrativnih ili tehničkih podataka na WHOIS servisima u cilju obavljanja izmena u skladu sa zahtevima korisnika.

KORISNIK je odgovoran za tačnost dostavljenih podataka za vlasnika domena.

IX OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I GARANCIJA DOSTUPNOSTI

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da SkyNeting ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

SkyNeting, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže, i SkyNeting nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvao odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.

SkyNeting skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i SkyNeting nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.

SkyNeting posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup podacima.

SkyNeting ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. SkyNeting ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, gubitka podataka, ne uručenja poruka elektronske pošte, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, SkyNeting nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. SkyNeting nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje SkyNeting koristi.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

SkyNeting zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni ili drugi razlozi u cilju održavanja potrebnog nivoa funkcionalnosti i operativnosti hosting mreže i pojedinačnih servisa, kao i u slučaju zahteva od strane nadležnih državnih organa.

SkyNeting ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom ne funkcionalnosti u radu dela ili celokupne hosting infrastrukture zbog tehničkih razloga, više sile, ili nepravilnosti u radu hardvera i softvera osim umanjenja naknade proporcionalno vremenu trajanja nepravilnosti.

SkyNeting ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta, kao i za sigurnost korisničkih podataka.

SkyNeting ima pravo da u slučajevima nedozvoljenog ponašanja korisnika putem e-maila obavesti korisnika o propustima i nedozvoljenim radnjama kao i obavezu za prestanak nedozvoljenih aktivnosti. SkyNeting zadržava pravo da privremeno suspenduje pružanje hosting usluga na rok od najviše 7 dana. Ukoliko korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim aktivnostima, SkyNeting ima pravo da trajno ukine hosting nalog, uz obaveštenje upućeno korisniku, i bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

SkyNeting obavlja mesečni backup hosting naloga, ali ne garantuje za integritet i sadržaj backup kopija jer se isti generišu od strane cPanel servisa.

SkyNeting ne snosi odgovornost u slučajevima prekida pružanja hosting usluga zbog radova na serverskoj infrastrukturi, na delovima interneta na koje nema uticaj ili pod uslovom da o planiranim radovima obavesti korisnika najkasnije 24h pre početka radova.

X OBAVEZE KORISNIKA

KORISNIK je odgovoran za tačnost i ispravnost podataka navedenih u registracionoj prijavi prilikom zakupa web hosting usluga.

KORISNIK se obavezuje da će uvek imati ažurne kontakt podatke i da će o promeni istih obavestiti SkyNeting, a u cilju održavanja potrebnog nivoa komunikacije u toku zakupljenog hosting perioda, u roku od 3 dana od dana promene podataka.

KORISNIK se obavezuje da pristupne podatke za pristup hosting resursima neće davati trećim licima i da će iste čuvati u tajnosti u cilju zaštite integriteta podataka.

KORISNIK se obavezuje da će sadržaj koji postavi na internet prezentaciju biti u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Srbije, i da prezentovanim sadržajem neće vršiti krivično delo, privredni pristup, povredu autorskog prava ili intelektualne svojine, delo nelojalne konkurencije, povredu ličnih prava građana, neovlašćen pristup tuđim informacijama ili distribuciju virusa i drugih štetnih sadržaja.

KORISNIK je odgovoran za prezentovani tekstualni, multimedijalni ili drugi sadržaj bez obzira da li je on lično postavio taj sadržaj, ili je sadržaj postavilo neko treće lice ovlašćeno ili neovlašćeno čijim se pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može izvršiti neka od nedozvoljenih aktivnosti ili povreda pravnih propisa Republike Srbije.

KORISNIK se obavezuje da neće prouzrokovati opterećenje serverske infrastrukture iznad dozvoljenih vrednosti za iskorišćenje procesorskih i memorijskih resursa u kojem će slučaju, hosting nalog privremeno biti suspendovan.

KORISNIK je odgovoran za održavanje bezbednosti hosting naloga u cilju sprečavanja malicioznih aktivnosti koje nanose štetu drugim korisnicima na serveru ili trećim licima, kao i za kreiranje rezervnih backup kopija hosting naloga. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

KORISNIK neće koristiti web hosting pakete, VPS i namenske servere kao i usluge smeštaja server za slanje neželjenih SMS i email poruka (SPAM), da se na SkyNeting serverima neće skladištiti piratski sadržaj.

XI ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – PRAVILNIK

Ovaj pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti sastavni je deo opšti uslova

SkyNeting vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, SkyNeting u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

1. Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka SkyNeting.

2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.

3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod SkyNetinga, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.

6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

– ime,

– prezime,

– adresa,

– broj (mobilnog) telefona,

– e-mail adresa,

– IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).

SkyNeting može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke SkyNeting može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšavao svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

SkyNeting ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije na stranicama procesora platnih kartica. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama procesora platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni SkyNetingu ili trećim licima.

Sva opšta akta SkyNetinga moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko neki opšti akt SkyNetinga nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

XII OBAVEŠTENJA I REKLAMACIJE

Obaveštenja

Korisnik je saglasan da mu SkyNeting može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, SkyNetinga, kao i reklamna obaveštenja.

Reklamacije

Kako SkyNeting pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju SkyNeting pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada SkyNeting u potpunosti izvrši svoje ugovorne obaveze.

Izuzetno od ovoga, SkyNeting pruža mogućnost Korisniku da, bez obrazloženja, u roku od 30 dana od dana aktivacije usluge hostinga sa deljenim korišćenjem servera (engl. Shared Web Hosting) zahteva povraćaj iznosa navedene usluge. SkyNeting će Korisniku vratiti plaćeni iznos umanjen prema danima iskorišćene navedene usluge, i umanjen za iznos troškova transakcije povraća novca (provizije platne kartice, PayPal provizije i sličnih pripadajućih troškova).

Registracija domena ne podleže reklamaciji i nije moguć povraćaj novca nakon završene reklamacije domena.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Promena uslova

SkyNeting ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na sopstvenoj Internet prezentaciji i/ili poslati obaveštenje (putem elektronske pošte) svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor, smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (emailom obavesti SkyNeting za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja.

Sporovi

Sve sporove nastale izvršenjem ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ova obaveza ugovornih strana podrazumeva da se, pre nego što se obrate nadležnom sudu, ugovorne strane obrate jedna drugoj sa predlogom da se spor reši mirnim putem. U suprotnom tužba ili ma koji drugi akt će se smatrati preuranjenim.

Strane mogu da se dogovore oko roka i načina sporazumnog rešenja spornog odnosa.

U slučaju da se spor ne reši sporazumom stranaka, nadležan je sud u Nišu.

Stupanje na snagu

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici https://www.skyhosting.rs.