Opšti uslovi korišćenja

Opšte odredbe

Opštim uslovima za pružanje Web Hosting usluga i registracije internet domena kompanije SkyNeting doo (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se prava i obaveze:

a u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, zakona o elekronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom. Detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Web Hosting i internet domena objavljuju se na adresi: http://www.skyhosting.rs

Definicije

Pojedini izrazi upotrebljeni u Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

  1. Web Hosting - skup servisa koje SkyNeting pruža Korisniku u cilju postavljanja prezentacije i drugih sadržaja Korisnika na Internet, zajedno sa uslugom registracije Internet domena, izdavanje VPS i dedicated servera, SSL sertifikata, a u skladu sa izabranim paketom usluge.
  2. Internet domen - jedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu.
  3. RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije.
  4. Opšti uslovi RNIDS-a - Opšti uslovi registracije .rs domena objavljeni na Internet sajtu RNIDS-a www.rnids.rs.

Aktivacija hosting usluga

Naručivanje web hosting usluga vrši se preko definisanih servisa na adresi http://www.skyhosting.rs uz prihvatanje Opštih uslova korišćenja usluga.

Specifikacija poručenih web hosting usluga biće prikazana na predračunu/računu ovlašćenog distributera hosting usluga.

Plaćanje poručenih web hosting usluga vrši se u vidu avansne uplate po osnovu dostavljenog predračuna ovlašćenog distributera najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema predračuna. Ukoliko klijent želi da otkaže kreiranu porudžbinu neophodno je da dostavi obaveštenje o otkazivanju porudžbine najkasnije u roku od 48h od trenutka prijema potvrde o obradi porudžbine.

Po prijemu potvrde o realizaciji uplate po osnovu dostavljenog predračuna, SkyNeting je u obavezi da izvrši aktivaciju hosting naloga u roku od 48h. Izuzetak od prethodno navedenog predstavljaju slučajevi propagiranja DNS parametara domena u periodu nakon registracije domena.

Ovlašćeni distributer hosting usluga u obavezi je da klijentu izda fakturu račun za naplaćeni iznos po osnovu zakupa hosting usluga.

Produženje hosting usluga

Zakupljeni hosting nalog ili registracija domena automatski se obnavlja u narednom pretplatnom periodu ukoliko korisnik nije otkazao pretplatu.

SkyNeting ima pravo da najkasnije u roku od 20 dana pre isteka aktivnog hosting naloga obavesti korisnika o isteku hosting perioda i zakupljenih hosting usluga.

Registracija domena

Internet domeni se registruju na ime korisnika usluga na period koji je naveden u registracionoj prijavi, prema važećem cenovniku i nakon prijema potvrde o realizaciji uplate u skladu sa prosleđenim instrukcijama. SkyNeting doo zadržava pravo izmene WHOIS podataka ukoliko je isto neophodno za tehničke izmene nad internet domenom.

U cilju registrovanja domena za svoje Korisnike SkyNeting doo će prikupljene podatke proslediti Registru Nacionalnog Internet Domena Srbije (RNIDS) i Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), u skladu sa pravilima o registraciji nacionalnih I internacionalnih domena.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SkyNeting doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Da bi SkyNeting doo uspešno obradio zahtev Korisnika za aktivaciju usluge potrebno je da Korisnik unese tačne podatke:
- ako je Korisnik fizičko lice: ime i prezime, prebivalište, broj telefona, email adresa, JMBG ili broj pasoša za strana lica
- ako je Korisnik pravno lice ili preduzetnik: poslovno ime, sedište, matični broj, PIB, broj telefona, email adresa, ime i prezime kontakt osobe (odgovarajući podaci za strana pravna lica)

SkyNeting doo zadržava pravo definisanja administrativnog, tehničkog i kontakta za plaćanje ukoliko smatra da je potrebno u cilju normalnog funkcionisanja domena.

SkyNeting doo zadržava pravo javnog objavljivanja podataka na WHOIS servisima ukoliko korisnik nije zahtevao aktivaciju usluge o zaštiti podataka o vlasniku domena.

SkyNeting doo zadržava pravo automatskog produženja registracije domena, ukoliko klijent prethodno pisanim putem nije potvrdio poništavanje registracije internet domena.

SkyNeting doo neće biti odgovoran za produženje registracije domena ukoliko korisnik blagovremeno nije realizovao uplatu u skladu sa prosleđenim predračunom za produženje usluga web hostinga.

SkyNeting doo neće biti odgovoran za štetu prouzrokovanu tehničkim problemima u funkcionisanju internet domena u bilo kom smislu.

SkyNeting doo zadržava pravo upisa sopstvenih administrativnih ili tehničkih podataka na WHOIS servisima u cilju obavljanja izmena u skladu sa zahtevima korisnika.

KORISNIK je odgovoran za tačnost dostavljenih podataka za vlasnika domena.

Obaveze hosting provajdera

SkyNeting zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni ili drugi razlozi u cilju održavanja potrebnog nivoa funkcionalnosti i operativnosti hosting mreže i pojedinačnih servisa, kao i u slučaju zahteva od strane nadležnih državnih organa.

SkyNeting ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom nefunkcionalnosti u radu dela ili celokupne hosting infrastrukture zbog tehničkih razloga, više sile, ili nepravlnosti u radu hardvera i softvera osim umanjenja naknade proporcionalno vremenu trajanja nepravilnosti.

SkyNeting ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta, kao i za sigurnost korisničkih podataka.

SkyNeting ima pravo da u slučajevima nedozvoljenog ponašanja korisnika putem e-maila obavesti korisnika o propustima i nedozvoljenim radnjama kao i obavezu za prestanak nedozvoljenih aktivnosti. SkyNeting zadržava pravo da privremeno suspenduje pružanje hosting usluga na rok od najviše 7 dana. Ukoliko korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim aktivnostima, SkyNeting ima pravo da trajno ukine hosting nalog, uz obaveštenje upućeno korisniku, i bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

SkyNeting obavlja mesečni backup hosting naloga, ali ne garantuje za integritet i sadržaj backup kopija jer se isti generišu od strane cPanel servisa.

SkyNeting ne snosi odgovornost u slučajevima prekida pružanja hosting usluga zbog radova na serverskoj infrastrukturi, na delovima interneta na koje nema uticaj ili pod uslovom da o planiranim radovima obavesti korisnika najkasnije 24h pre početka radova.

Obaveze korisnika

KORISNIK je odgovoran za tačnost i ispravnost podataka navedenih u registracionoj prijavi prilikom zakupa web hosting usluga.

KORISNIK se obavezuje da će uvek imati ažurne kontakt podatke i da će o promeni istih obavesiti SkyNeting, a u cilju održavanja potrebnog nivoa komunikacije u toku zakupljenog hosting perioda.

KORISNIK se obavezuje da pristupne podatke za pristup hosting resursima neće davati trećim licima i da će iste čuvati u tajnosti u cilju zaštite integriteta podataka.

KORISNIK se obavezuje da će sadržaj koji postavi na internet prezentaciju biti u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Srbije, i da prezentovanim sadržajem neće vršiti krivično delo, privredni pristup, povredu autorskog prava ili intelektualne svojine, delo nelojalne konkurencije, povredu ličnih prava građana, neovlašćen pristup tuđim informacijama ili distribuciju virusa i drugih štetnih sadržaja.

KORISNIK je odgovoran za prezentovani tekstualni, multimedijalni ili drugi sadržaj bez obzira da li je on lično postavio taj sadržaj, ili je sadržaj postavilo neko treće lice ovlašćeno ili neovlašćeno čijim se pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može izvršiti neka od nedozvoljenih aktivnosti ili povreda pravnih propisa Republike Srbije.

KORISNIK se obavezuje da neće prouzrokovati opterećenje serverske infrastrukture iznad dozvoljenih vrednosti za iskorišćenje procesorskih i memorijskih resursa u kojem će slučaju, hosting nalog privremeno biti suspendovan.

KORISNIK je odgovoran za održavanje bezbednosti hosting naloga u cilju sprečavanja malicioznih aktivnosti koje nanose štetu drugim korisnicima na serveru ili trećim licima, kao i za kreiranje rezervnih backup kopija hosting naloga. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

KORISNIK neće koristiti web hosting pakete, VPS i namenske servere kao i usluge smeštaja server za slanje neželjenih SMS i email poruka (SPAM), da se na SkyNeting serverima neće skladištiti piratski sadržaj.

Promena uslova

SkyNeting zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši promenu Opštih uslova, o čemu je dužan da obavesti KORISNIKA, najkasnije 15 dana pre početka primene.

Sporovi

Sve sporove nastale izvršenjem ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno. U slučaju da to nije moguće nadležan je sud u Nišu.